به روشی ساده میتوانید آی my computer را به صفحه دسکتاپ برگردانید.