مراقبت پیش ازبارداری ودوران بارداری که ازپیش ازبارداری ودوران بارداری خدمات زیرتوسط ماما ارایه می شود: 1-مشاوره پیش ازبارداریوغربالگری وآموزش ضروری این دوران 2-طراحی وبرنامه ریزی باهمکاریمادروهمسروی برای حاملگی برنامه ریزی شده 3-درخواست آزمایش غربالگری ضروری درصورت نیاز 4-تجویزاسیدفولیک ازسه ماه پیش ازبارداری 5-بررسی وضعیت وا یناسیون مادر (سرخجه کزاز دیفتری...) 6-بررسی کلاس های آمادگی دوران بارداری وپس اززایمان مطابق پروتکل وزارت درمان وبهداشت 7-مراقبت ماهانه وهفتگی وارزی سلامت مادروجنین 8-ارزی غربالگری پرخطر 9-مشاوره باسای زشکان 10-مراقبت پس ازختم حاملگی طبیعی