سجاد علیه السلام حقوق معلم را چنین بیان میکند :

حق معلم بر تو اینست که اورا بزرگ شمرده و جلسه درس اورا محترم بداری و به درس او خوب گوش دهی و به آن کاملاً توجه کنی و اورا یاری کنی تا آنچه را از دانش و علم نیازداری به تو بیاموزد و در این راه عقلت را اماده و فهم و هوش و زیرکی ات را به کارگیری .

1- قبل از معلم وارد کلاس شده و با آماده کتاب و وسایل با سکوت کامل منتظر ورود معلم شود .

2- هنگام ورود معلم به احترام اواز جای خود برخیزد.

3-هنگام سخن گفتن و تدریس معلم باید با تمام توجه به درس و سخن او گوش دهد .

4- اگر سئوالی داشت باید با بلند دست اجازه بگبرد و اگر معلم اجازه داد با احترام سئوال خودرا مطرح نماید .

5- دانش اموز حق ندارد سخن معلم را قطع کند .

6- در غیاب معلم از حقوق او دفاع نماید .

7- با دوست معلم باید دوست باشد و با دشمن او دشمنی کند .

8- در غیاب معلم نکات مثبت و ارزشهای اور ان و با احترام از او یاد کند .

9- چنانکه رفتار یا سخن اشتباهی از دانش اموز سربزند از معلم عذرخواهی کند .

10- جلوی معلم راه نرود و در هنگام وج از کلاس با اجازه معلم از کلاس خارج شود . اصطلاحات یا شوخیهای بین فردی را در حضور معلم مطرح نکند .