رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از اتمام طرح پژوهشی شناسایی پروژه های محرک توسعه در شهر تهران خبر داد و افزود: پروژه های محرک توسعه، رویکردی موثر در هدایت هوشمند توسعه پایتخت هستند.