با اینکه هیچ برنامه ای نداشته ام که سلسله مقالات قرآنی خود را بر روی آیات مرتبط با ن و حقوق ایشان متمرکز نمایم، اما در واقع نسبتاً این گونه شده است، و این به جهت مناقشات بسیاری است که امروزه بر سر آیات مذکور وجود دارد. از این رو بنده نیز کوشش کرده ام فهم خود را در این خصوص در معرض نقد و نظر مخاطبان گرامی قرار دهم.(1) حال در این مجال بر آنم که ابتدا به اثبات حق طلاق ن در قرآن بپردازم و پس از آن، در خصوص معنای «الطلاق مرتان» توضیح دهم.
رأی رایج در خصوص حق طلاق، آن را منحصر در خواست مردان می داند، حال که به سادگی می توان نشان داد که قرآن طلاق را منوط به خواست ن نیز جائز می داند