یارانه نقدی بهمن ماه ساعت 24 دوشنبه همزمان با 26 بهمن ماه به حساب س رستان خانوار واریز می شود. به گزارش وردنجان نیوز : یارانه بهمن ماه شصتمین یارانه نقدی است که از آذرماه سال 1389 تاکنون یعنی زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به حساب س رستان خانوار واریز می شود. یارانه نقدی در طول بیش از پنج سال گذشته از نظر مقداری هیچ تغییری نکرده و همان 45 هزار و 500 تومان خواهد بود. این در حالی است که به گفته نوبخت - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – هنوز در مورد تبصره هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده تصمیمی گرفته نشده، اما رقم پرداختی فعلا در همان 45 هزار و 500 قبلی باقی خواهد ماند.