با امضای آموزش و پرورش بخشنامه بهینه سازی برنامه ها در آموزش و پرورش استثنایی ابلاغ شد با امضای علی اصغر فانی، آموزش و پرورش سیاست های این وزارتخانه برای تسهیل امور اجرایی ادارات آموزش و پرورش استثنایی به تمامی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، در بخشنامه ای که با امضای آموزش و پرورش به مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ شد ، ادارات کل موظف شدند به منظور رشد و ارتقای امور آموزشی ، پرورشی و توان بخشی دانش آموزان استثنایی ؛ سیاست ها و برنامه های پیشنهادی مبنی بر ارتقای کیفیت و تقویت مدیریت آموزشگاهی ، عملیاتی بودجه و ساماندهی نیروی انسانی و تسهیل در امور اجرایی ادارات آموزش و پرورش استثنایی را با توجه به اهمیت موضوع در ادارات تابعه به طور ویژه پیگیری کنند. بر اساس این بخشنامه ادارات کل آموزش و پرورش مکلفند: