قاسم احمدی لاشکی در مراسم استقبال دانشجویان جدیدالورود فرهنگیان گفت : در سال گذشته بودجه فرهنگیان 73 میلیارد تومان بود و این رقم در بودجه 93 به اعتباری بیش از 154 میلیارد تومان افزایش یافت.

احمدی از افزایش بودجه برای فرهنگیان خبر داد و افزود : در حال حاضر مجموعه فرهنگیان مازندران حدود 500 هزار دانش آموز و 50 هزار نفر معلم در مدارس تی و غیر انتفاعی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در ت گذشته در وزارتخانه آموزش و پرورش درباره جذب معلمان شرکتی بزرگ ترین آسیب به نظام فرهنگیان کشور وارد شد...