قاتل سفیر روسیه در ترکیه

... لحظه ترور سفیر روسیه در ترکیه

الله اکبر الله اکبر- حلب را فراموش نکنید ... را فراموش نکنید تا زمانی که ما به امنیت نرسیم شما هم طعم امنیت را نخواهید چشید خطاب به یکی از حضار : برو عقب برو عقب تمام ... انی که سهمی ازین ظلم ها (در ... ) دارند تک تک به سزای عمل خود خواهند رسید.