…زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازیِ این پنجره را دری م
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پُر مهرِ نسیم
از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره با شوق سلامی …
"سهراب سپهری"