س رست فرهنگیان درباره کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش و نقش فرهنگیان برای جبران این تعداد نیرو گفت: قطعا به همان میزان که فرهنگیان بتواند نیروی انسانی متناسب با نظام تعریف و تربیت د به همان میزان ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش بهبود پیدا می کند. برای پر خلاء نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، ما نیازمند وج اولین دوره فاررغ حصیلان این خواهیم بود که در نهایت اولین دوره فارغ حصیلان فرهنگیان در سال 94 وارد بدنه آموزش و پرورش شده و فکر می کنیم از سال 94 به بعد هر سال به طور متوسط 10 هزار نیرو از این فارغ حصیل و به بدنه آموزش و پرورش اضافه می شود.