عبور از خود، راحت نیست که نیست.

نابود شوی ای خود

-------

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند....