به درک اسفل که تو کنسرت آریانا گر انفجار شده.

بزرگا نفله! بشن دردآوره چه برسه به بچه مچه ها

اما نانجیبا، مگه خون نجس بچه های شما از خون اون بچه هایی که تو و موریه و یمن کشته میشن، اونم با پشتیبانی تسلیحاتی یا دست کم سکوت رسانه ای شما، رنگین تره؟

آسیاب به نوبت!