"بی پر و بال زدن آفاق شدن"

کار عنقاست، نه از هر مگسی می آید