در جان هم فتاده و در راه جاه و مال/ در پیش پا نه چاه ببیند نه چاله ای...

ناپاکی و پلیدی این قوم نابکار/ پاکی پذیر نیست مگر ز استحاله ای

نه انقلاب و کشتن مردم بود مفید/ نه اعتدال مرد بسیط العداله ای

نه مجلسی که بر سر صندوق رای خلق/ آید به نام زید ز مرکز حواله ای

باید تهمتنی که خوراند به پیل مست/ با گرز سر، ز فواضل نواله ای

لیکن تهمتنی که نخواهد ز قوم خویش/ جز نام نیک، اجری و حق الجعاله ای

نه ظالمی حریص که هر روز آکند/ از زر و سیم مردم مظلوم، گاله ای

این است رای بنده و عند الضروره اش/ تاکید می کنم به یمین الجلاله ای