در کفر هم صادق نئی،

ر را رسوا مکن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هب لی کمال الانقطاع الیک!