هر چند می پرم به پر و بال بی خودی

از «عالم خیال تو» بیرون نمی روم :((