ید شارژ جدید یک نوع از ید شارژ است که به جای وارد رمز شارژ دریافت میکنید .

برای ید شارژ جدید بر روی گزینه ی ید شارژ جدید کلیک کنید

همچنین برای شارژ عادی تلفن همراه میتوانید بر روی یکی از گزینه های بالای سایت کلیک کنید.