مبدا حرکت : اصفهان دروازه شیراز

مقصد : روستای قاراقوش آباد از توابع شهرستان چادگان

هدف: پیمایش سبک در حدود 8 کیلومتر از روستای قاراقوش تا روستای درکان و سدتنظیمی زاینده رود به همراه پا ... ازی

زمان و تاریخ  برنامه: ساعت 6:00 روز ... 29/1/93

وسیله نقلیه : مینی بوس بنز

تعداد نفرات شرکت کننده : 14 نفر آقا و خانم

س ... رست برنامه : علی قایلی نیا

گزارش نویس : مجید رضایی

عکاس:مهدی دهقان