دوشنبه 6 مرداد

حرکت با ماشین از اصفهان به سمت پونل گیلان از مسیر اصفهان میمه دلیجان ساوه بویین زهرا قزوین رودبار فومن و پونل به طول تقریبی 770 کیلومتر

7 مرداد

حرکت با ماشین از شهر پونل به روستای ارده

طول مسیر 30 کیلومتر

پیمایش از روستای ارده به ییلاقات مرتفع تر با کوله سبک

ارتفاع روستای ارده 980 متر

تیم 1 : بازگشت به روستای ارده طول پیمایش:رفت و برگشت 8 کیلومتر و حداکثر ارتفاع 1550 متر

تیم 2 : ادامه مسیر تا ییلاق برزه کوه و سپس تا ییلاق زندانه طول پیمایش : از ارده تا زندانه 14 کیلومتر

حداکثر ارتفاع 2120 متر

ارتفاع ییلاق زندانه : 1680 متر

حرکت با ماشین از ییلاق زندانه به ییلاق لواش

طول مسیر 5.5 کیلومتر

ارتفاع محل کمپ در ییلاق لواش 1970 متر

چهارشنبه 8 مرداد

بازگشت با ماشین به ییلاق زندانه سپس

حرکت با ماشین از ییلاق زندانه تا محلی بر فراز ییلاق صالح در جاده خاکی

طول مسیر 2.2 کیلومتر

پیمایش از ییلاق صالح محل کمپ شب دوم با کوله سنگین

طول پیمایش : 10.5 کیلومتر

ارتفاع محل شروع پیمایش 1750 متر و ارتفاع محل کمپ شب دوم 2200 متر

بیشترین میزان ارتفاع طی پیمایش :2290 متر

پنج شنبه 9 مرداد

پیمایش ویژه قسمت کوچکی از خط الراس شوشل توسط تیم 3 نفره

توضیح : خط الراس شوشل استان گیلان را از استان اردبیل جدا میکند و بیشترین ارتفاع آن کمتر از 2900 متر است

بر فراز این خط الراس همزمان امکان دیدن بندر انزلی و دریای خزر از سویی و شهر خلخال و کوههای آذربایجان از سوی دیگر وجود دارد

طول پیمایش : 8.2 کیلومتر بیشترین میزان ارتفاع در طول مسیر 2700 متر

نقطه ابت و انتهایی مسیر :محل کمپ شب دوم

پیمایش از محل کمپ شب دوم تا محل کمپ شب سوم در ییلاق دشت دامن با کوله سنگین

طول پیمایش : 11 کیلومتر

ارتفاع محل کمپ شب سوم 1500 متر

10 مرداد

پیمایش از محل کمپ شب سوم در دشت دامن با کوله سنگین به پل میانرود در حاشیه جاده پونل به خلخال از مسیر جاده خاکی

طول پیمایش : 6.7 کیلومتر

ارتفاع محل خاتمه پیمایش 850 متر