با عنایت به جلسه ای که روز پنج شنبه با حضور مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان ودر ادامه جلسه با حضور مدیر کل اداره راه وترابری استان سمنان متقارن گردید در خصوص بلوار فولادمحله بحث ودر پایان مقرر گردید تفاهم نامه ای م ن این دو اداره منعقد تا در خصوص تکمیل بلوار فولادمحله اقدامات لازم صورت پذیرد.

لازم به ذکر است که دراین جلسه در خصوص یکدستگاه ماشین برف روب وهمچنین وضغیت سه راهی فولادمحله بحث ومدیرکل راه قول مساعد در خصوص بر طرف مشکلات مطروحه را دادند .

همچنین در این جلسه در خصوص شهرک 20 تاری فولادمحله نیز بحث وتبادل نظر گردید ومقرر گردید بنیاد مسکن نسبت به آماده سازی شهرک( خیابان بندی- ج گذاری وتسطیح) بمنظور واگذاری با اولویت بومی گزینی اقدام لازم را بعمل آورد.