ی عمران

تاریخچه ی ی عمران به اصطلاح civil engineering به قرن هجدهم باز می گردد. در آن زمان ی عمران در مقابل ی طراحی military engineering قرار داشت. اصطلاحی که به همه ی امور ی که به مسایل ساخت و ساز بناهای دست ساز بشر باز می گشت. مانند سدها، ساختمان ها، پل ها و کانال ها گفته می شد. البته طی گذشت سال های متمادی و با پیشرفت علم و تخصصی شدن علوم، به مرور علوم مختلف، از جمله مکانیک civil engineering جدا شده اما این اصطلاح هم چنان نام خود را برای عمران حفظ ی کرد. در کشور ما نیز این رشته تا فرهنگی به نام " ی راه و ساختمان" معروف بود. اما بعد از انقلاب فرهنگی عنوان " ی عمران" برای آن در نظر گرفته شد. زیرا عنوان "عمران" به اصطلاح civil engineering نزدیک تر است.