اسان شمالی - مورخ دوشنبه 1393/05/27 شماره انتشار 18761

رو مه « اسان شمالی» به عنوان قدیمی ترین رو مه استان، این روزها شرمنده مخاطبان خود است؛ مخاطبانی از جنس مردم و مسئولان. هرچه به زمان برگزاری جشن 11 سالگی این رو مه مردمی نزدیک تر می شویم، ارادت مخاطبان مان بیشتر و بیشتر بر ما نمایان می شود.برخی مدیران و مسئولان و مردم قدرشناس به بهانه های مختلف از جمله روز خبرنگار، در جمع اصحاب قدیمی ترین رو مه استان حاضر شدند و به آن ها خداقوت و تبریک گفتند و برخی هم با ارسال پیامک و نمابر جشن 11 سالگی بومی ترین رو مه استان را تبریک گفتند و ما را شرمنده لطف خود د. اصحاب رو مه مردمی « اسان شمالی» ضمن تشکر از همه آنانی که ما را در انجام رس خطیر اطلاع رسانی خود یاری د، از تمامی افرادی که برای کارکنان این رو مه پیام تبریک ارسال د قدردانی و به برخی از این پیام ها اشاره می کند.