ترور دادستان مشهر +توضیح مسئولان

دادستان عمومی و انقلاب مشهر ترور شد.

محمدباقر الفت رییس کل دادگستری استان خوزستان در گفت وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با تایید خبر ترور دادستان مشهر، گفت: بامداد روز شنبه - 27 اردیبهشت ماه - علیرضا باوی دادستان عمومی و انقلاب مشهر مورد سوء قصد قرار گرفت.