یجا نوشته بود :

من عادت ی نگرانم نباشه...
عادت ی سراغم رو نگیره...
ی نازم رو نکشه...
عادت تنهاباشم تابعد ی منت محبتشو روم نزاره...
عادت به خیلی ها سرنزنم و پی خیلی کارا رو نگیرم...
عادت شب ها بدون شب بخیر بخوابم...
عادت منتظرتماس ی نباشم...
عادت دلتنگ بشم و دلتنگم نشن...
عادت بی دلیل بخندم و بادلیل گریه کنم...
عادت بفهمم و فهمیده نشم...
عادت
با محبت درونیم زندگی نکنم...
سخته ولی عادت

خوشم اومد