نام کتاب مبانی ارتباطات جمعی / مولف : ... سید محمد دادگران / قطع : ... ی/

تعداد صفحات :220 / چاپ بیستم : 1394/ انتشارات فیروزه

این کتاب یکی از منابع اصلی درس ارتباطات جمعی است که در شش فصل

تالیف شده است