اینکه ما آدم ها نهایتاً به همه چیز عادت می کنیم موضوع قابل توجه ای هست

به گرمی هوا ، به فقر، به ثروت، به خستگی، به تنهایی ...

اما اینکه بعضی از ما هم سعی می کنند که هیچ وقت به چیزای بد زندگی عادت نکنند به نظر یه جور استعداد ذاتی می خواد . استعداد مبارزه ...

چند روزه زندگی آقای ج رو زیر نظر گرفتم اونم به خیلی چیزا عادت کرده

به اینکه صبح ها یه لیوان نسکافه بخوره

تا نشست روی کاناپه لب تاپ رو روشن کنه

بعد از نسکافه سیگارشو روشن کنه

به اینکه هرشب دیر وقت شام بخوره

به اینکه واسه کار همش حرص و جوش بخوره

و به خیلی چیزای دیگه ... نگرانم نکنه این عادت بشه رویه زندگیش

ترک عادت خیلی سخته ... خیلی

باید یه فکری کرد