وقتی این روز ها به خبر های رسانه ها دقت میکنی از خشونت ،ترور وغارت در برخی کشور های همسایه حرف زده میشود

امروز اما در کشور خودمان سایه امنیت به خوبی حاکم است ،امنیتی که با هزینه های زیادی تولیدشده است

رمز این آرامش وامنیت در منطقه ای که نا امنی حاکم است وحدت است،این رمز را گشترش دهیم به هر شکلی که میشود