المانیتور: اردوغان چگونه در حال ایجاد تنفر از ایران در ترکیه است؟

212617_657.jpg

آنکارا به طرز محسوسی درمورد دخ روسیه در ش ت جنگجویان شورشی در حلب سکوت کرده است. از دیگر سو ایران، به عنوان دشمن بزرگ معرفی می شود و تبلیغات علیه این کشور با رنگ و لعاب مذهبی و تاریخی به وضوح نشان دهنده تلاش ترکیه برای تحریک احساسات فرقه ای است.