هنگامى که روز قیامت فرا می رسد مردم باید 50 موقف و ایستگاه را طی کنند تا سرانجام به بهشت یا جهنم برسند. در هر ایستگاه، نیز هزار سال متوقف می شوند.[1] همچنان که خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَة»؛[2] در روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است.
برای نمونه به برخی از هولناک ترین مواقف و ایستگاه ها در قیامت اشاره می شود:

1. ایستگاه اول؛ بیرون آمدن از قبر[3]
چنانچه در قرآن کریم می خوانیم: «و این که رستاخیز آمدنى است، و شکّى در آن نیست و خداوند تمام انى را که در قبرها هستند زنده می کند».[4]

در روایتی از المؤمنین علی(ع)نقل شده است: «در این ایستگاه، مردم هزار سال با بدن و پای با حال تشنگی و گرسنگی حبس و نگهداری می شوند. هر به خدا، بهشت، جهنم، برانگیخته شدن و حساب و قیامت، ایمان داشته باشد از گرسنگی و تنشنگی نجات می یابد».[5]

صادق(ع) می فرماید: «حکایت مردم در روز قیامت، آن هنگامى که در پیشگاه پروردگار جهانیان بایستند مانند تیر در ترکش است؛ یعنی در جایى که ایستاده اند جز همان جاى پاى خود، جاى دیگرى (از شدت ازدحام جمعیّت) ندارد، و نمی تواند از جاى خودش به این سو و آن سو برود».[6]

2. ایستگاه دوم؛ سنجیدن و وزن اعمال[7]
در قرآن کریم آمده است: «وزن (اعمال، و سنجش ارزش آنها) در آن روز، حقّ است! انى که میزان هاى (عمل) آنها سنگین است، همان رستگارانند! و انى که میزان هاى (عمل) آنها سبک است،افرادى هستند که سرمایه وجود خود را، به خاطر ظلم و ستمى که نسبت به آیات ما می د، ازدست داده اند».[8]