سر انجام نخستین رمان ام را به ناشر سپردم.

این رمان در دهه هشتاد نوشته شده است.

این روزها روی بازنویسی سه رمان کار می کنم که از دهه هفتاد خورشیدی نوشتن آن آغاز شده است.

به طور قطع یکی از این رمانها دومین رمانی خواهد بود برای چاپ برگزیده خواهد شد.