پرخاشگری بر دو نوع است: پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه

پرخاشگری وسیله ای عبارت است از حمله به  دیگران به خاطر بدست آوردن وسیله ای خاص یا رسیدن به هدفی.

پرخاشگری خصمانه عبارت است از حمله به دیگران به قصد و هدف آسیب زدن به آنها، که معمولا به صورت لفظی و بدنی صورت می گیرد و با افزایش سن، پرخاشگری لفظی جای پرخاشگری بدنی را می گیرد.

احساس خشم معمولا توام با پرخاشگری، جار و جنجال و دعوا نسبت به شی یا ... ی که خواستگاه ناکامی و موجود خشم است ابراز می شود.

کودک ۳ یا ۴ ساله خشم خود را به وسیله