پسر بچه همدانی قربانی بازیِ خیالی شد که تنها در صحنه دیده بود. این بازی خشن پسر ١٢ ساله را به کام مرگ کشاند.
این بار علی اکبر یونسی پسر بچه همدانی در الگوبرداری از صحنه جان خود را از دست داد. صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه بود. علی اکبر در خانه شان تنها بود که ناگهان بازی خطرناکی به ذهنش خطور کرد. این پسر هرگز نمی دانست که قربانی بازی بچگانه اش خواهد شد. کمربند سیاه پدرش را برداشت و آن را به لوله گازی که از دیوار آویزان شده بود بست.

همه چیز در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد و