hosted on persiangig.com

خودخواهی یعنی اینکه همه چیز را برای خودت داشته باشی

اگر اینطور باشد احساس تنهایی را نداری

راستش را بخواهی بیشتر ما خودخواهیم یعنی همه چیز را برای خودمان می خواهیم

اما من تنهایی را به خودخواهی ترجیح می دهم

این یک نقص است و آن گرفتن همراهی دیگران از همراه داشتن آنها برای خودشان

در خودخواهی دیگری همراه شماست اگر او را در حیطه خودخواهی خود قرار دهی و اگر نه تنهاست.خودخواه ترین در بین ما عادت هاست.

عادت اینکه اگر ی در بین مایی که می یم ن د از ما نیست.عادت اینکه ... اگر به ساز عادت ن د از ما که حالا عادت شده ایم نیست و به عادت خود طردش می کنیم.

او تنهاست چون عادت ندارد عادت ما را عادت خود کند.

اما تنهایی بهتر از عادت بقیه شدن است.

شاید