روز دوشنبه 7 مهرماه طبق برنامه تدوین شده 3 تیم از طرف انجمن غارنودان ایران جهت پا ازی غار پراو وارد آن شده و روز 8 مهرماه از غار خارج شدند.

از تیم کوهنوردی قاجر قروه نیز خانواده غارنورد آقای مفا ی(اسراء و سامان همراه پدرشان) در این پا ازی شرکت نمودند. سامان مفا ی 21 سال موفق شد تا انتهای غار را پیمایش کند (غار پراو دارای 26 چاه می باشد) و اسراء و پدرش تا چاه 24 را پیمایش نمودند (دو چاه انتهایی را س رست برنامه پا ازی آقای یوسف سورنی نیا اجازه پیمایش نداند) روز چهارشنبه غارنوردان وارد قروه شده و مورد استقبال خانواده آقای مفا ی، مسئول هیئت کوه نوردی استان کردستان، جمع کثیری از کوه نوردان، مسئولین تربیت بدنی، هلال احمر و اداره مخابرت قرار گرفتند.... (ادامه گزارش در سایت کومالیا)

منبع سایت کومالیا