باید از "عبادت"، 'ب ' را حذف کنم...چیزی بیشتر از عادت نیست این تا شدن و باز شدن.

به خانه خدا سفت میچسبد و لحظه ای بعد میشنوی که میگوید: حرامزاده...

در حرم امن الهی وقتی نفس کشیدن ثواب دارد و سعادت میخواهد آن هم با دهان روزه پس گناه در این محدوده ی مقدس برابر شدت و بزرگی ثواب است

همانطور که عادت کرده ایم خم شویم،باید عادت کنیم خدا را صدا بزنیم و بی پاسخ بمانیم،باید عادت کنیم به ظلم و زشتی،باید تا همیشه منتظر بمانیم،او نمی آید... باید از عبادت ب را حذف کنیم...

عجب صبری خدا دارد...