فرهنگیان ایران  در دهم اسفند نودوسه در تهران با ... در مقابل مجلس و در استان‌ها در مقابل ادارە کل و در شهرستان‌ها در ادارات اموزش و پرورش برای احقاق حقوق خود ... ... د،
اهم خواستە‌های فرهنگیان؛
۱ـ برابری حقوق فرهنگیان با دیگر کارمندان ... ت هم مدرک خود.
۲ـ ارتقای سطح معیشت فرهنگیان.
۳ـ شفاف‌سازی عملکرد صندوق فرهنگیان.
۴ـ عدم تبعیض علیه فرهنگیان.