فرهنگیان ایران در دهم اسفند نودوسه در تهران با در مقابل مجلس و در استان ها در مقابل ادارە کل و در شهرستان ها در ادارات اموزش و پرورش برای احقاق حقوق خود د،
اهم خواستە های فرهنگیان؛
۱ـ برابری حقوق فرهنگیان با دیگر کارمندان ت هم مدرک خود.
۲ـ ارتقای سطح معیشت فرهنگیان.
۳ـ شفاف سازی عملکرد صندوق فرهنگیان.
۴ـ عدم تبعیض علیه فرهنگیان.