فرهنگ نکو داشت، قدر دانی و عرض تبریک به مناسبت های مختلف چنان در سویدای ضمیر مردم ما نهادینه شده که گاهی اوقات سر ریز می کند! البته این عرض تبریک ها فقط به ارسال پیامک های گوناگون، چاپ پیام تبریک در جراید، تبریکات شفاهی و تلفنی، اهدا دسته گل و تاج گل، پذیرایی در منزل، اهدای وام کم بهره و... خلاصه نمی شوند و محققان تاکنون گونه های مختلفی از آنها کشف و شناسایی کرده اند.