بسلامتی پسری ک کارت عروسی عشقشو براش اوردن&روز عروسی تیپ زد&رفت ارایشگاه&خوشتیپ خوشتیپ کرد&لبای رو پوشید ک عشقش دوسداش&رفت عروسی&براش ید&برا داماد شاباش داد&داش میومد بیرون&یکی از پشت صداش زد جاداری سه نفر سوا کنی؟&جانم&اخه میخوای تا خونه عروس دوماد همراهی کنیم&اره جا دارم سوار شین&افتاد پشت ماشین عروس&هی بوق هی بوق هی بوق &ادم دیگ نمیتونه جلو اشکاشو بگیره&زنی ک کنارش نشسته بود گف جوون چته؟&پسره پرسید خانم شما کی عروس میشین؟&گف از امشب مادر شوهرش&پسره گف خانم من امشب پشتم ش ت&عشقم رف&عروس رویاهام رف&اومد پیش پسر شما&خانم تورو جون عزیزتون مواظب عشقم باشین...خدا نزار عروسی ی عزای دل ی نفر دیگ بشه امین