مدیریت مهارتی است نیازمند خلاقیت و عادت آفت خلاقیت است. مواردی وجود دارد که لازم است تمام دقتمان را به کار ببریم تا تنها آنچه را که به آن عادت کرده ایم، انجام ندهیم.
اما اینکه بدانیم آنچه با هزاران سختی و طی سال ها برای خودمان به تجربه و عادت تبدیل کرده ایم، چرا و کجا نباید به کار ببریم، حائز اهمیت زیادی است. شاید بهتر باشد همواره در جست وجوی شناخت عادت هایمان باشیم؛ چراکه عادت به طور کلی در مدیریت مفید نیست و در مواردی بسیار مضر است.