شارژ 2000 تومانی همراه اول( هرمی جدید )
@nitrosharj
هر مرحله جواب نداد دوباره بفرستین هزینه ندارد

◀️ ارسال     696811061      ب     3075000

هزینه ندارد

پس از دریافت کد به ازای #هر_نفر که کد شما را ارسال کند  و هزینه یک روز اشتراک  یعنی 500  تومان را  پرداخت کند  یک شارژ 2000  تومانی دریافت میکند
بدون پرداخت حق اشتراک دعوت ثبت نمیشود
اطلاع و ثبت دعوتها با ارسال 300   ب   3075000  
دریافت شارژ  با ارسال  2 بار عدد 1000 ب 3075000

هزینه 500 تومان حق اشتراک به صورت خودکار در طول روز کم میشود و باید عضو سامانه باشید
@nitrosharj
https://telegram.me/joinchat/cvldpt7hfguzrzh50acnww
لغو  با ارسال  off  ب   3075000