#شارژایرانسل

مخصوص ایی که نفرستادن

شارژ 1000تومانی ایرانسل
تا سقف 150 هزار تومان
@nitrosharj

1 ارسال 100567106 به 50502
2 سپس ارسال hp 201 به 8282

به ازای هر نفر 1000 تومان
@nitrosharj

هزینه : 100 تومان ، حتما با شارژ بفرستید
برای دریافت شارژ تا 24 ساعت نباید لغو کنید
لطفا به دوستان اطلاع رسانی کنید.
https://telegram.me/joinchat/cvldpt7hfguzrzh50acnww

#شارژهمراه
شارژ جدید 2000 تومانی همراه اول
@nitro8
سامانه جدیده همه بفرستید

ارسال 696811061 به 307350
@nitrosharj

به ازای هر نفر دعوت 2000تومان میده
هزینه : 500 تومان
انی که در این سامانه شرکت د در صورتی که 500 تومان از موجودی خطوطی که با آن کد زده اید کم شده دعوتها یتان ثبت شده و با ارسال 300 میتوانید دعوت های موثر خود را چک کنید و سپس با ارسال 2 بار 1000 به نسبت دعوتهای موثر شارژ خود را دریافت کنید
شارژ به صورت مستقیم هست.
مهلت دریافت شارژ 2 روز می باشد

@nitrogen77bot

ربات مدیر برای ارتباط ریپورت ها با ما
لینک کانال ما
https://telegram.me/joinchat/cvldpt7hfguzrzh50acnww