شارژ جدید 2000 تومانی همراه اول
@nitro8
سامانه جدیده همه بفرستید✅

ارسال 696811061 به 307350
@nitrosharj

به ازای هر نفر دعوت 2000تومان میده