شارژ 5000 تومانی هرمی همراه اول(جدید اپدیت شده)

همه ارسال کنید

تازه اپدیت شده

ارسال 2141654506 به302503

پس از دریافت کد به ازای نفر اول که کد شما را ارسال کند برنده شارژ 5000 تومانی میشوید بعد از آن هر دو دعوت هم 6000تومان شارژ
سقف این سامانه هرمی 200 تومان میباشد
دریافت شارژ با ارسال5 بار 1000 ب 302503
شارژ به صورت مستقیم میباشد
دیدن تعداد نفرات دعوتی با ارسال 200

لغو با ارسال off به302503