سامانه شارژ رایگان هرمی

با دعوت از هر نفر هزار تومان شارژ دریافت کنید.

با دعوت از ده نفر شارژ 10000 تومانی در یافت کنید

با ارسال in 9073 به8282

فعالسازی 1 به 84859 (اگر گفت سرویس شما فعال نمیباشد ارسال کنید)

لغو با ارسال l iran به 8282