اگر موجودی شارژ شما صفر است به سامانه های زیر پیامک دهید.

دریافت شارژ هزاری با ارسال کد های زیر

1-ارسال 100406378 به 205025

2-ارسال 100406378 به 30589

3-ارسال 83865189 به 203045

4-ارسال 2076465318 به 20012

با ارسال این کد ها به سامانه میتوانید کد خود را دریافت کنید

و به دوستان خود کد خودرابگویید تا به سامانه بفرتند

و نفر اولی که کد شمارو بفرستد شارژ رایگان هزار تومانی دریافت کنید.

پس از ارسال پیامک اطلاعات برای شما ارسال میشود.

هزینه دریاف بعضی سامانه های بالا رایگان وبعضی دیگر 150 تومان.