توجه:سامانه 30589 دوباره فعال شده.

با سلام

کلیه سامانه های متفاوت زیر شارژ رایگان میدهند

«سامانه های هرمی شارژ رایگان همراه اول»

سامانه1:ارسال 100406378به30589

سامانه2:ارسال 2076465318 به 20012

سامانه3:ارسال 838651894 به 203960



ادرس در تلگرام:telegram.me/nitrogen7