با سلام

کلیه سامانه های متفاوت زیر شارژ رایگان میدهند

«سامانه های شارژ رایگان همراه اول»

سامانه1:ارسال 100406378 به 30589

سامانه2:ارسال 838651894 به 203960

سامانه3:ارسال 2076465318 به 201013

سامانه4:ارسال 100406378 به 205025

ادرس در تلگرام:telegram.me/nitrogen7