چند شارژ رایگان همراه اول با چند سامانه متفاوت

سامانه اول

با ارسال کد 100406378 به 30589

با دعوت 3 نفر 3هزارتومان شارژ رایگان دریافت کنید.هر نفر 1000 تومان ودر ادامه با دعوت هر دونفر 1000 تومان.سامانش هم رایگانه.در پیام های دریافت شارژ و شروع بازی وتعداد دعوت شما.

سامانه دوم

با ارسال کد 2076465318 به 201013

با دعوت 1 نفر هزارتومان و در ادامه با دعوت هر دو نفر یک شارژ هزاری.

سامانه سوم

با ارسال کد 1282655632 به 205025

با دعوت 1 نفر 1000 تومان شارژ دریافت کند.