سامانه جدید شارژ رایگان

ارسال عدد

2076465318

به

201013

با دعوت از دوستانتون شارژ رایگان بگیرید.سامانه دیگه ای هم هت که با دعوت سه دوت 3000 ت شارژ دریافت میکنید

ﺍﺭﺳﺎﻝ

100406378

ﺑﻪ

30589

ﻭﺩﺭﯾﺎﻓت ۱۰۰۰ ﺕ شارژ

تنها فقط با دعوت یک نفر

اگر 2 نفر دیگه دعوت کنید 2000 ت دیگه شارژ میشید.