سامانه جدید شارژ رایگان

ارسال عدد 

2076465318

به 

201013

با دعوت از دوستانتون شارژ رایگان بگیرید.سامانه دیگه ای هم هت که با دعوت سه دوت 3000 ت شارژ دریافت میکنید

ﺍﺭﺳﺎﻝ

100406378

 

ﺑﻪ

 

30589

 

 ﻭﺩﺭﯾﺎﻓت ۱۰۰۰ ﺕ شارژ

 

تنها فقط با دعوت یک نفر

اگر 2 نفر دیگه دعوت کنید 2000 ت دیگه شارژ میشید.